Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2018 14:15 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
12.09.2018 14:13 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta
11.09.2018 11:49 Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
11.09.2018 11:47 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
10.09.2018 09:00 Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Częstochowie dot. składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
05.09.2018 11:14 Uchwała nr 541/LIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
20.08.2018 08:53 Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
20.08.2018 08:48 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
20.08.2018 08:45 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
16.08.2018 14:35 Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
16.08.2018 14:31 Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
16.08.2018 14:21 Wzory dokumentów dla komitetów