Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2018 09:01 Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
01.03.2018 08:58 Uchwała Nr 483/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul. Cegielnianej
01.03.2018 08:54 Uchwała Nr 482/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
01.03.2018 08:46 Uchwała Nr 481/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023
01.03.2018 08:43 Uchwała Nr 480/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
01.03.2018 08:39 Uchwała Nr 479/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
01.03.2018 08:35 Uchwała Nr 478/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kisielewskiego
01.03.2018 08:32 Uchwała Nr 477/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewiczaj
01.03.2018 08:27 Uchwała Nr 476/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
01.03.2018 08:23 Uchwała Nr 475/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.03.2018 08:18 Uchwała Nr 474/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 401/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r.
30.01.2018 11:54 Uchwała Nr 473/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
30.01.2018 11:50 Uchwała Nr 472/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
30.01.2018 11:38 Uchwała Nr 471/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
30.01.2018 11:31 Uchwała Nr 470/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
30.01.2018 11:27 Uchwała Nr 469/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej
30.01.2018 11:24 Uchwała Nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej
30.01.2018 11:21 Uchwała Nr 467/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. M.C.Skłodowskiej
30.01.2018 11:17 Uchwała Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia
30.01.2018 11:14 Uchwała Nr 465/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Zagłówek
30.01.2018 11:11 Uchwała Nr 464/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
30.01.2018 11:08 Uchwała Nr 463/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
30.01.2018 11:01 Uchwała Nr 462/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 438/XLII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok