Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 14:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie parku miejskiego w Lublińcu
16.02.2018 13:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
16.02.2018 13:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul. Cegielnianej
16.02.2018 13:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
16.02.2018 13:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023
16.02.2018 13:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
16.02.2018 13:41 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
16.02.2018 13:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kisielewskiego
16.02.2018 13:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
19.01.2018 08:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
19.01.2018 08:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
19.01.2018 08:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
19.01.2018 08:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
19.01.2018 08:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej
19.01.2018 08:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej
19.01.2018 08:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej
19.01.2018 07:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia
19.01.2018 07:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Zagłówek (dz. nr 360/41)
19.01.2018 07:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego ( dz. nr 1286/103 )
19.01.2018 07:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego ( dz. nr 1284/103 )
19.01.2018 07:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 438/XLII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok