Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2018 09:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
18.05.2018 09:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
18.05.2018 09:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
18.05.2018 09:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
18.05.2018 09:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
18.05.2018 09:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lubliniec”
18.05.2018 09:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.:” Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap II – zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Lublińca do złożenia wniosku o dofinansowanie
18.05.2018 09:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach
18.05.2018 09:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej
18.05.2018 09:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
18.05.2018 09:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
18.05.2018 09:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 497/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2018 r.
20.04.2018 08:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Zagłówek
20.04.2018 08:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
20.04.2018 08:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
20.04.2018 08:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
20.04.2018 08:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca
20.04.2018 08:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
20.04.2018 08:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.04.2018 08:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
20.04.2018 08:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
23.03.2018 10:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu orac utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
23.03.2018 10:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2018 roku
23.03.2018 10:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulicy Kilińskiego (DG 440136S), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do Al. Solidarności (DG 440136S), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy M.C. Skłodowskiej do Al. Solidarności (DG 440134S) oraz ulicy Lisowickiej (DG 440133S) w Lublińcu
23.03.2018 10:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lompy
23.03.2018 10:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
23.03.2018 09:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
23.03.2018 09:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
23.03.2018 09:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
23.03.2018 09:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 marca 2018 r. w sprawiepodziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
16.02.2018 14:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie parku miejskiego w Lublińcu
16.02.2018 13:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
16.02.2018 13:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul. Cegielnianej
16.02.2018 13:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
16.02.2018 13:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023
16.02.2018 13:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
16.02.2018 13:41 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie zmieniającej uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
16.02.2018 13:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kisielewskiego
16.02.2018 13:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
19.01.2018 08:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
19.01.2018 08:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
19.01.2018 08:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
19.01.2018 08:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
19.01.2018 08:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej
19.01.2018 08:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej
19.01.2018 08:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej
19.01.2018 07:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia
19.01.2018 07:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Zagłówek (dz. nr 360/41)
19.01.2018 07:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego ( dz. nr 1286/103 )
19.01.2018 07:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego ( dz. nr 1284/103 )

1 2 następna