Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2017 11:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu;
22.09.2017 11:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
22.09.2017 11:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
22.09.2017 11:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Lubliniec
22.09.2017 11:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
22.09.2017 11:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Plebiscytowa 1 )
22.09.2017 10:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Plebiscytowa 4 )
22.09.2017 10:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Oleska 20 )
22.09.2017 10:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. 74 GPP )
22.09.2017 10:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.09.2017 10:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu dniu 28 września 2017 r. zmiany budżetu miasta na 2017 r
22.09.2017 10:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.09.2017 10:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
22.09.2017 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art.9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
22.09.2017 10:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
22.09.2017 10:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
24.08.2017 12:26 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanislawa Wilimowskiego 8.
24.08.2017 12:24 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie na dania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowcka 45.
24.08.2017 12:19 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej im.J.Lompy w Lublińcu.
24.08.2017 12:16 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu.
24.08.2017 12:14 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec połozonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej.
24.08.2017 12:12 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec połozonych w Lublińcu przy ul Opolskiej.
24.08.2017 12:03 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara;
24.08.2017 12:00 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24.08.2017 11:58 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXIX/2016 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
24.08.2017 11:40 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność okresloną w ustawie Prawo Oświatowe.
24.08.2017 11:37 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
24.08.2017 11:36 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
24.08.2017 11:33 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
24.08.2017 11:31 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
24.08.2017 11:28 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
16.06.2017 10:46 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
16.06.2017 10:34 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Kokotku
16.06.2017 10:29 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
16.06.2017 10:27 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
16.06.2017 10:25 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.;
16.06.2017 10:21 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec;
16.06.2017 10:18 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków;
16.06.2017 10:09 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2016 rok.
16.06.2017 10:07 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok;
16.06.2017 10:05 Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
16.06.2017 09:59 wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 maja 2017 r. dotyczący wykonania budżetu miasta za 2016 r. i udzielenia absolutorium;
16.06.2017 09:58 Opinia RIO w Katowicach do przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
18.05.2017 11:22 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
18.05.2017 11:19 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
18.05.2017 11:12 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
18.05.2017 11:07 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Pana ... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
18.05.2017 11:01 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca
18.05.2017 10:57 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
18.05.2017 10:54 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

1 2 następna