Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2017 09:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu – Kokotku.
24.11.2017 09:27 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wyszyńskiego
24.11.2017 09:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”
24.11.2017 09:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
24.11.2017 09:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”
24.11.2017 09:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i Pl. Niepodległości miasta Lublińca
24.11.2017 09:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
24.11.2017 09:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
24.11.2017 09:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
24.11.2017 08:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
24.11.2017 08:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2018 rok
24.11.2017 08:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.11.2017 08:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 listopada 2017 w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2017 r.
03.11.2017 14:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 listopada 2017 r.wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
03.11.2017 14:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechot
03.11.2017 14:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechot
13.10.2017 12:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
13.10.2017 12:05 / Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r.ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pobytu
13.10.2017 11:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
13.10.2017 11:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Piłsudskiego 3 )
13.10.2017 11:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r.ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego ( utrzymanie czystości i porządku )
13.10.2017 11:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego ( obiekt sportowo – rekreacyjny ul. 74 GPP )
13.10.2017 11:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego ( kryta pływalnia )
13.10.2017 11:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r.opłaty targowej na 2018 rok
13.10.2017 11:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 rok
13.10.2017 11:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
13.10.2017 11:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r zmiany budżetu miasta na 2017 r
13.10.2017 11:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
13.10.2017 11:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
22.09.2017 11:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu;
22.09.2017 11:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
22.09.2017 11:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
22.09.2017 11:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Lubliniec
22.09.2017 11:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
22.09.2017 11:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Plebiscytowa 1 )
22.09.2017 10:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Plebiscytowa 4 )
22.09.2017 10:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. Oleska 20 )
22.09.2017 10:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej ( ul. 74 GPP )
22.09.2017 10:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.09.2017 10:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu dniu 28 września 2017 r. zmiany budżetu miasta na 2017 r
22.09.2017 10:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
22.09.2017 10:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
22.09.2017 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art.9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
22.09.2017 10:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup nowego specjalistycznego ambulansu z minimalnym wyposażeniem medycznym
22.09.2017 10:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
24.08.2017 12:26 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanislawa Wilimowskiego 8.
24.08.2017 12:24 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie na dania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowcka 45.
24.08.2017 12:19 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej im.J.Lompy w Lublińcu.
24.08.2017 12:16 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu.
24.08.2017 12:14 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec połozonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej.

1 2 3 następna