Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2017 12:31 uchwała Nr 340/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku.
01.03.2017 12:28 Uchwała Nr 339/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
01.03.2017 12:23 Uchwała Nr 338/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
01.03.2017 12:19 Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klay pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
01.03.2017 12:15 Uchwała Nr 336/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020".
01.03.2017 12:03 Uchwała Nr 335/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.:"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" oraz akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów taryfowych
01.03.2017 11:58 Uchwała Nr 334/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
01.03.2017 11:55 Uchwała Nr 333/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.03.2017 11:53 Uchwała Nr 332/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
01.03.2017 11:49 Uchwała Nr 331/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
10.02.2017 09:06 Uchwała Nr 330/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
02.02.2017 12:06 Uchwała Nr 329/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia apelu gmin.
02.02.2017 11:03 Uchwała Nr 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
02.02.2017 10:47 Uchwała Nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyzania liczby punktów dla poszczególnych krytriów
02.02.2017 09:50 Uchwała Nr 326/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod urządzenie drogi publicznej dojazdowej ulicy Piaskowej w Lublińcu
02.02.2017 09:45 Uchwała Nr 325/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej
02.02.2017 09:42 Uchwała Nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, połozonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
02.02.2017 09:39 Uchwała Nr 323/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
02.02.2017 09:33 Uchwała Nr 322/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.02.2017 09:27 Uchwała Nr 321/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług pomiędzy Gminą Lubliniec, a Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.
02.02.2017 09:23 Uchwała nr 320/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
02.02.2017 09:19 Uchwała Nr 319/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup lampy do fototerapii Lullaby LED PT
02.02.2017 09:15 Uchwała Nr 318/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca