Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2018 12:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"
21.09.2018 12:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta Lubliniec
21.09.2018 12:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca
21.09.2018 12:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Powstańców Śląskich miasta Lublińca
21.09.2018 12:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
21.09.2018 12:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
21.09.2018 12:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i ul. Wojciecha Kilara
21.09.2018 12:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Czarnoleskiej
21.09.2018 11:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Wincentego Witosa
21.09.2018 11:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej
21.09.2018 11:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
21.09.2018 11:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.09.2018 11:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
21.09.2018 11:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
24.08.2018 10:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
24.08.2018 09:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
24.08.2018 09:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
24.08.2018 09:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
24.08.2018 09:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
26.07.2018 13:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
26.07.2018 13:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia Miasta Lublińca w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”;
26.07.2018 13:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
26.07.2018 13:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 416/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r.
28.06.2018 15:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
28.06.2018 15:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Ptaka
28.06.2018 15:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubliniec" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
28.06.2018 15:05 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
28.06.2018 15:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec;
28.06.2018 15:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia 3a i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości dotychczasowemu najemcy;
28.06.2018 14:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca;
28.06.2018 14:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.;
28.06.2018 14:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec;
08.06.2018 12:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Dziecięcej Nr 5 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz dokonania zmian w Statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
08.06.2018 12:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
08.06.2018 12:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
08.06.2018 12:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
08.06.2018 12:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2017 rok
08.06.2018 12:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
08.06.2018 11:59 opinia RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
08.06.2018 11:47 wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2018 r. dotyczący wykonania budżetu miasta za 2017 rok i udzielenia absolutorium
08.06.2018 10:57 opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
18.05.2018 09:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
18.05.2018 09:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
18.05.2018 09:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lublińcu
18.05.2018 09:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
18.05.2018 09:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
18.05.2018 09:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lubliniec”
18.05.2018 09:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.:” Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap II – zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Lublińca do złożenia wniosku o dofinansowanie
18.05.2018 09:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach
18.05.2018 09:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

1 2 następna