Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2017 12:26 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanislawa Wilimowskiego 8.
24.08.2017 12:24 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie na dania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowcka 45.
24.08.2017 12:19 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej im.J.Lompy w Lublińcu.
24.08.2017 12:16 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu.
24.08.2017 12:14 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec połozonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej.
24.08.2017 12:12 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec połozonych w Lublińcu przy ul Opolskiej.
24.08.2017 12:03 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara;
24.08.2017 12:00 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24.08.2017 11:58 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 307/XXIX/2016 rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
24.08.2017 11:40 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność okresloną w ustawie Prawo Oświatowe.
24.08.2017 11:37 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
24.08.2017 11:36 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
24.08.2017 11:33 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
24.08.2017 11:31 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
24.08.2017 11:28 Projekt uchwały na sesję w dniu 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
16.06.2017 10:46 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
16.06.2017 10:34 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Kokotku
16.06.2017 10:29 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
16.06.2017 10:27 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
16.06.2017 10:25 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.;
16.06.2017 10:21 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec;
16.06.2017 10:18 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków;
16.06.2017 10:09 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2016 rok.
16.06.2017 10:07 Projekt uchwały na sesję w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 rok;
16.06.2017 10:05 Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
16.06.2017 09:59 wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 maja 2017 r. dotyczący wykonania budżetu miasta za 2016 r. i udzielenia absolutorium;
16.06.2017 09:58 Opinia RIO w Katowicach do przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
18.05.2017 11:22 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
18.05.2017 11:19 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
18.05.2017 11:12 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
18.05.2017 11:07 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Pana ... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca
18.05.2017 11:01 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca
18.05.2017 10:57 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
18.05.2017 10:54 Projekt uchwały na sesję w dniu 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
14.04.2017 11:23 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
14.04.2017 11:15 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarz godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
14.04.2017 11:09 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
14.04.2017 10:55 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
14.04.2017 10:52 Projekt uchwały na sesje w dniu 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca.
14.04.2017 10:48 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego.
14.04.2017 10:45 Projekt uchwały na sesję 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
21.03.2017 13:46 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lubliniec
21.03.2017 13:33 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze , a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
21.03.2017 13:23 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
21.03.2017 13:20 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i ucznim niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2017/2018
21.03.2017 13:14 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w zmieniająca Uchwałę Nr 236/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
21.03.2017 13:12 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
21.03.2017 13:09 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny połozone pomiędzy ulicami: Św.Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego.
21.03.2017 13:05 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
21.03.2017 12:59 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych

1 2 następna