Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2017 11:23 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
14.04.2017 11:15 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarz godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
14.04.2017 11:09 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
14.04.2017 10:55 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
14.04.2017 10:52 Projekt uchwały na sesje w dniu 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca.
14.04.2017 10:48 Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego.
14.04.2017 10:45 Projekt uchwały na sesję 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
21.03.2017 13:46 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lubliniec
21.03.2017 13:33 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze , a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
21.03.2017 13:23 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
21.03.2017 13:20 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i ucznim niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2017/2018
21.03.2017 13:14 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w zmieniająca Uchwałę Nr 236/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
21.03.2017 13:12 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
21.03.2017 13:09 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny połozone pomiędzy ulicami: Św.Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego.
21.03.2017 13:05 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
21.03.2017 12:59 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
21.03.2017 12:56 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 7 położonego w budynku przy placu Konrada Mańki 1 w Lublińcu i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu dotychczasowemu najemcy
21.03.2017 12:53 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 7 polożonego w budynku przy placu Konrada Mańki 1 w Lublińcu i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu dotychczasowemu najemcy.
21.03.2017 12:48 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 9 połozonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu dotychczasowemu najemcy
21.03.2017 12:44 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 8 polozonego w budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
21.03.2017 12:41 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
21.03.2017 12:38 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.03.2017 12:35 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i tryb przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
21.03.2017 12:33 Projekt uchwały na sesję w dniu 27 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 331/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r.
17.02.2017 14:50 Projekt Uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2017 roku
17.02.2017 14:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
17.02.2017 14:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
17.02.2017 14:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 - 2020".
17.02.2017 14:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej" oraz akceptacji założonych w studium Wykonalności planów taryfowych.
17.02.2017 13:40 Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w w Lublińcu w dniu 23.02.2017 rw sprawie zmiany uchwały Nr 323/XXXI/2017 Rady MIejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do budżetu miasta na 2017 r.
17.02.2017 13:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
06.02.2017 08:39 Projekt Uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
20.01.2017 12:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia apelu gmin
20.01.2017 12:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
20.01.2017 11:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryterów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryterów
20.01.2017 11:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod urządzenie drogi publicznej dojazdowej ulicy Piaskowej w Lublińcu
20.01.2017 11:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej
20.01.2017 11:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
20.01.2017 11:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżtu miasta na 2017 r.
20.01.2017 11:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
20.01.2017 11:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług pomiędzy Gminą Lubliniec a Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
20.01.2017 11:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
20.01.2017 11:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, przeznaczonej na zakup lampy do fototerapii Lullaby LED PT