Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2017 12:16 Uchwała Nr 400/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. płk. Stanisława Wilimowskiego 8
07.09.2017 12:09 Uchwała Nr 399/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45
07.09.2017 12:07 Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
07.09.2017 11:58 Uchwała Nr 397/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadanianazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
07.09.2017 11:48 Uchwała Nr 396/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Opolskiej
07.09.2017 11:46 Uchwała Nr 395/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec położonych w Lublińcu przy ul. Opolskiej
07.09.2017 11:37 Uchwała Nr 394/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny i ul. Wojciecha Kilara
07.09.2017 11:25 Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.09.2017 11:23 Uchwała Nr 392/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmiany uchwały Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r
07.09.2017 11:18 Uchwała Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
07.09.2017 11:06 Uchwała Nr 390/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r
07.09.2017 11:04 Uchwała Nr 389/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok
07.09.2017 10:57 Uchwała Nr 388/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
07.09.2017 10:30 Uchwała Nr 387/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
07.09.2017 10:27 Uchwała Nr 386/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
07.09.2017 10:25 Uchwała Nr 385/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego
07.09.2017 10:22 Uchwała Nr 384/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego
07.09.2017 10:18 Uchwała Nr 383/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
23.06.2017 11:45 Uchwała Nr 382/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
23.06.2017 11:40 Uchwała Nr 381/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
23.06.2017 11:34 Uchwała Nr 380/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
23.06.2017 11:31 Uchwała Nr 379/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
23.06.2017 11:29 Uchwała Nr 378/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
23.06.2017 11:24 Uchwała Nr 377/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. Piaskowej
23.06.2017 11:20 Uchwała Nr 376/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
23.06.2017 11:09 Uchwała Nr 375/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
23.06.2017 11:05 Uchwała Nr 374/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków
23.06.2017 11:02 Uchwała Nr 373/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2016 r.
23.06.2017 10:58 Uchwała Nr 372/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2016 r.
24.05.2017 13:25 Uchwała Nr 371/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
24.05.2017 13:22 Uchwała Nr 370/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
24.05.2017 13:15 Uchwała Nr 369/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
24.05.2017 13:09 Uchwała Nr 368/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Pana ... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006 r.
24.05.2017 13:03 Uchwała Nr 367/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca
24.05.2017 12:53 Uchwała Nr 366/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
24.05.2017 12:49 Uchwała Nr 365/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
24.04.2017 15:18 Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
24.04.2017 15:12 Uchwała Nr 363/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
24.04.2017 14:59 Uchwała Nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
24.04.2017 14:52 Uchwała Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
24.04.2017 14:46 Uchwała Nr 360/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca
24.04.2017 14:41 Uchwała Nr 359/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 stycznia 2017 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Lublińcu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
24.04.2017 14:34 Uchwała Nr 358/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiacych dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego
24.04.2017 14:28 Uchwała Nr 357/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
30.03.2017 12:13 Uchwała Nr 356/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec"
30.03.2017 11:47 Uchwała Nr 355/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2017/2018
30.03.2017 11:40 Uchwała Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 236/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
30.03.2017 11:28 Uchwała Nr 353/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
30.03.2017 11:21 Uchwała Nr 352/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
30.03.2017 11:18 Uchwała Nr 351/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca

1 2 następna