POSTANOWIENIE Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 grudnia 2013 roku

 

 

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w LublińcuNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze. zm )


postanawiamzwołać sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 grudnia 2013 roku o godz.9.00 w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, z następującym porządkiem obrad :

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie :

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca;

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Lublińca;

- opinia Komisji Finansowo-Ekonomicznej;

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

- głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca;

b) budżet miasta na 2014 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu miasta na 2014 rok

oraz możliwości sfinansowania deficytu;

- opinia Komisji Finansowo-Ekonomicznej;

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

- głosowanie nad projektem budżetu miasta na 2014 rok;

c)zmiany uchwały Nr 317/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca ( 2013 );

e) zmiany budżetu miasta na 2013 rok:

f)zmieniająca uchwałę Nr 469/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2014 rok.;

g) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla zakładu budżetowego;

h) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014r. dla zakładu budżetowego;

i)przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”;

j) przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej;

k) rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawy różne.

7.Zakończenie sesji


Piotr Półtorak

Przewodniczący Rady Miejskiej


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTANOWIENIE Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 30 grudnia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2013 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.