wersja do wydruku Marcin Kazuch 29.08.2013 09:47

Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lubliniec

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lubliniec, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lubliniec:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lubliniec prowadzi Zespół ds. obsługi organizacji pozarządowych, kultury i sportu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, tel. 34 353 01 00 wew.106, e-mail: ngo@lubliniec.pl.

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu: BSK S.A. O/Częstochowa

33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu Miejskiego( parter).

 

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury - plik do pobrania w załączniku

Rejestr instytucji kultury-plik do pobrania w załączniku

 

Dane teleadresowe instytucji kultury:

 

Miejski Dom Kultury

ul. Plebiscytowa 9
42-700 Lubliniec
tel. 34 351 06 87
http://www.mdk.lubliniec.pl/

 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Józefa Lompy
pl. Konrada Mańki 10
42-700 Lubliniec
tel. 34 356 28 27,
http://www.mbp.lubliniec.pl/

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Instytucji Kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2013 09:47