UCHWAŁA NR 326/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

UCHWAŁA   NR 326/XXXII/08 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  29 PAŹDZIERNIKA    2008 ROKU

w sprawie:  stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

-          art.10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn.zm.)
[1] w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów  z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat  lokalnych w 2009r. ( M.P. z 2008r. Nr 59, poz. 531 )

Rada Miejska w Lublińcu uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masą całkowitą, liczbę osi, nacisk siodła ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia

u c h w a l a

§ 1

podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym:

  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      550,00zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie          880,00zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t             1.100,00zł

  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej,

      niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

14 t

15 i więcej

14 t

15 t

-

880,00

900,00

920,00

   900,00

   920,00

1.330,00

3 osie

12 t

17 t

19 t

21 t

23 i więcej

17 t

19 t

21 t

23 t

  980,00

1.000,00

1.030,00

1.050,00

1.070,00

1.000,00

1.030,00

1.050,00

1.070,00

1.660,00

4 osie i więcej

12 t

25 t

27 t

29 i wiecej

25 t

27 t

29 t

1.050,00

1.070,00

1.100,00

1.740,00

1.070,00

1.100,00

1.740,00

2.500,00

  1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

      a) od 3,5 t do 9 t włącznie         1.050,00

      b) powyżej 9 t i poniżej 12 t       1.200,00.

  1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

18 t

 25 t

31 t

18 t

25 t

31 t

1.780,00

1.800,00

1.830,00

1.870,00

   1.800,00

   1.830,00

   1.870,00

   2.030,00

3 osie

12 t

40 i więcej

40 t

 1.830,00

  1.870,00

  1.870,00

  2.600,00

  1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 a) od 7 t i poniżej 12 t                    550,00

-          z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  

      podatku rolnego.

  1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12 t

18 t

25 t

18 t

25 t

1.100,00

1.130,00

1.150,00

 1.130,00

 1.150,00

 1.170,00

2 osie

12 t

28 t

33 t

38 t

28 t

33 t

38 t

 1.150,00

 1.160,00

 1.180,00

 1.200,00

1.160,00

1.180,00

1.360,00

1.780,00

3 osie

12 t

38 t

38 t

1.200,00

1.260,00

1.260,00

1.360,00

-          z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  

      podatku rolnego.

  1. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                 1.200,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc             1.430,00

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 162/XVII/07  Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 października 2007 roku                  w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 [1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 326/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż