U C H W A Ł A N R 324/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

U C H W A Ł A   N R  324/XXXII/08

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA  2008  ROKU

w sprawie:  obniżenia średniej  ceny   skupu  żyta przyjętej  jako   podstawa  obliczenia podatku     rolnego,      określenia    obowiązującego     wzoru      informacji o   gruntach    dla    osób   fizycznych  oraz   wzoru  deklaracji   na  podatek rolny  dla   osób    prawnych  i   jednostek  organizacyjnych, w  tym  spółek nieposiadających osobowości  prawnej na 2009r.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

-          art. 6 ust. 3, art.  6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969  z późn. zm.)        

u c h w a l a,    co następuje:

    § 1

Średnią cenę  skupu żyta za okres pierwszych  trzech  kwartałów  2008r, ogłoszoną    w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października  2008r.  ( M.P. z 2008r., Nr 81, poz. 717) w wysokości  55,80zł za 1 dt, obniża się do kwoty  40,00zł za 1 dt.

§ 2

Określa się:

1)       wzór   informacji   o  gruntach    dla    osób    fizycznych,   stanowiący  załącznik  Nr  1 do  niniejszej uchwały,

2)       wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

      Traci   moc  Uchwała   Rady   Miejskiej  w Lublińcu:

            1)  Nr 164/XVII/07    z        dnia       31     października      2007r.      w       sprawie     obniżenia średniej  ceny skupu  żyta  przyjętej  jako podstawa obliczenia podatku rolnego,  określenia obowiązującego     wzoru     informacji   o   gruntach   dla   osób  fizycznych    oraz    wzoru  deklaracji    na   podatek    rolny    dla     osób    prawnych   i    jednostek   organizacyj w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej  na 2008r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A N R 324/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCUZ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż