U C H W A Ł A N R 323/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKUw sprawie: określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych ...

U C H W A Ł A    N R  323/XXXII/08

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 29    PAŹDZIERNIKA    2008 ROKU

w sprawie:  określenia  obowiązującego  wzoru  informacji  o lasach   dla   osób   fizycznych   oraz   wzoru   deklaracji   na  podatek   leśny    dla   osób  prawnych  i  jednostek organizacyjnych,   w    tym   spółek   nieposiadających    osobowości  prawne na 2009 rok.

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18  ust.2  pkt 8,   art.40  ust.1,   art.41  ust.1,   art.42   ustawy   z   dnia    8   marca   1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

-          art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.  z 2002r,  Nr 200, poz.1682  z późn zm. )

 

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się:

1)       wzór  informacji   o   lasach   dla  osób  fizycznych,  stanowiący  załącznik   Nr  1 do  niniejszej uchwały,

2)       wzór deklaracji  na   podatek   leśny  dla  osób  prawnych i  jednostek  organizacyjnych, w tym spółek   nieposiadających   osobowości   prawnej,   stanowiący  załącznik  Nr   2  do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się z podatku leśnego  lasy stanowiące  własność Gminy Lubliniec.

§ 3

Traci moc Uchwała  Nr 165/XVII/07 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2007r. w sprawie obniżenia średniej  ceny  sprzedaży  drewna  przyjętej  jako   podstawa  obliczenia  podatku  leśnego i  określenia  obowiązującego  wzoru informacji o lasach   dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych,  w tym spółek nieposiadających osobowości  prawnej,  na 2008 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A N R 323/XXXII/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKUw sprawie: określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż