U C H W A Ł A N R 165/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku l

U C H W A Ł A    N R  165/XVII/ 07

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  31 PAŹDZIERNIKA    2007 ROKU

w sprawie:  obniżenia średniej  ceny  sprzedaży  drewna  przyjętej  jako   podstawa  obliczenia podatku   leśnego   i  określenia  obowiązującego  wzoru  informacji  o lasach   dla osób   fizycznych   oraz   wzoru   deklaracji  na  podatek leśny dla osób  prawnych   i  jednostek   organizacyjnych   w    tym   spółek,   nieposiadających    osobowości  prawnej na 2008 rok.

 

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18  ust.2  pkt 8,   art.40  ust.1,   art.41  ust.1,   art.42   ustawy   z   dnia    8   marca   1990r.

      o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

-          art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r,  Nr 200, poz.1682  z późn zm. )

 

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października  2007r. ( M.P. z 2007, Nr 79, poz. 846 ) w wysokości 147,28zł za  1 m³, obniża się do kwoty 107,70zł za 1 m³.

§ 2

Określa się:

1)       wzór  informacji   o   lasach   dla  osób  fizycznych,  stanowiący  załącznik   Nr  1 do  niniejszej uchwały,

2)       wzór deklaracji  na   podatek   leśny  dla  osób  prawnych i  jednostek  organizacyjnych, w tym spółek   nieposiadających   osobowości   prawnej,   stanowiący  załącznik  Nr   2  do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwalnia się z podatku leśnego  lasy stanowiące  własność Gminy Lubliniec.

§ 4

Traci moc Uchwała  Nr 577/LXII/06 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2006r. w sprawie w sprawie  obniżenia średniej  ceny  sprzedaży  drewna  przyjętej  jako   podstawa  obliczenia  podatku  leśnego  i  określenia  obowiązującego  wzoru informacji o lasach   dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej na 2007 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A N R 165/XVII/ 07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku l
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2007 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż