wersja do wydruku Jola Pluta 16.05.2017 10:27

V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny (usługowe)..

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu

pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.


 

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomości gruntowe:

1/ działka nr 1291/51 o pow. 0,1590 ha z km 1 obręb Lubliniec,

2/ działka nr 1412/51 o pow. 0,1214 ha z km 1 obręb Lubliniec,

zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec.

Uwaga:

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” zawiera wpis

służebność przesyłu, odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości objętej tą księgą wieczystą w części oznaczonej jako działki nr 1246/51, 1247/51, 1426/51 w celu posadowienia na niej kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w związku z budową instalacji telekomunikacyjnej mającej na celu przyłączenie nowych odbiorców, w pasie technologicznym przebiegającym przez te działki zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego aktu, a nadto na prawie dostępu do tego kabla telekomunikacyjnego i innych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, przy czym szerokość pasa technologicznego wynosi 0,2 m (po 0,1 m po każdej stronie od osi kabla), długość tego kabla wyniesie 163 m, a łączna powierzchnia terenu objętego służebnością wyniesie 32,4 m2. Obciążenie to nie dotyczy działek będących przedmiotem zbycia. Wpis ten nie będzie przeniesiony do księgi wieczystej nabywającego. Dział IV „Hipoteka” nie zawiera wpisów.


 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i ul. Stanisława Hadyny w kierunku zachodnim od centrum miasta. Skomunikowanie z pozostałą częścią miasta drogą o nawierzchni utwardzonej asfaltowej tj. ul. Lisowicką oraz nieurządzoną drogą wewnętrzną od ul. Wilniewczyca . Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Otoczenie stanowi zabudowa wielorodzinna, pola uprawne oraz ogródki działkowe. Dostęp do drogi publicznej od ul. Lisowickiej. Uzbrojenie w ul. Wilniewczyca: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć elektryczna oświetleniowa oraz wodociąg, który przebiega od ul. Wilniewczyca wzdłuż działek nr 1300/51, 1299/51 przy ul. W. Kilara i dalej ulicą S. Hadyny do wysokości działki nr 1295/51. Uzbrojenie w ul. Lisowickiej: kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i gaz po drugiej stronie ulicy.


 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Symbol - 1U Teren zabudowy usługowej, UWAGA:Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.


 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

dla działki nr 1291/51 157.000 zł

dla działki nr 1412/51 120.000 zł


 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.


 

V. Termin i miejsce przetargu:

V przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 21 czerwca 2017r

o godzinie 10:20 dla nieruchomości nr 1291/51

o godzinie 10:40 dla nieruchomości nr 1412/51

 

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 27 stycznia 2016r. zakończył się

wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 22 czerwca 2016r. zakończył się

wynikiem negatywnym.

III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 9 grudnia 2016r. zakończył się

wynikiem negatywnym.

IV przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 12 kwietnia 2017r. zakończył się

wynikiem negatywnym.


 


 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014r., Poz. 518 ze zm.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.


 

VI. Warunki przetargu:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości :

 

16.000,00 zł dla działki nr 1291/51

12.000,00 zł dla działki nr 1412/51

 

na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 14 czerwca 2017r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium. W przypadku zainteresowania nabyciem dwóch nieruchomości wadium może być wpłacone jednym przelewem na łączną sumę ale w dokumencie przelewu należy wymienić numery geodezyjne nieruchomości którymi oferent jest zainteresowany. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.


 

WADIUM:

-wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.


 

DOKUMENTY

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.


 

OŚWIADCZENIE

Osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie ustne do protokołu z przetargu.


 

VII. Informacje ogólne

1/Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic.

5/Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.


 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/ zamówieniapubliczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej

 

Burmistrz

Edward Maniura
 

 

Lubliniec, 15.05.2017r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny (usługowe)..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2017 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.05.2017 10:28 Edycja dokumentu (Jola Pluta)
16.05.2017 10:27 Utworzenie dokumentu. (Jola Pluta)