wersja do wydruku Jola Pluta 16.05.2017 09:47

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec


 

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek:

- nr 184 o pow. 0,0130 ha, z karty mapy 4 obręb Lubliniec,

- nr 2011/182 o pow. 0,0329 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec,

opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00032723/8 jako własność Gminy Lubliniec, zabudowanych budynkiem mieszkalno - usługowym wielolokalowym i budynkiem niemieszkalnym - gospodarczym.


 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej w ramach zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza, w niedalekiej odległości od Ronda Opolczyka i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej-ul. Mickiewicza.

Ulica Mickiewicza posiada nawierzchnię asfaltową i uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową oraz telefoniczną. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usługowym wielolokalowym i budynkiem gospodarczym. W operacie ewidencji gruntów dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest kartoteka dla 3 budynków mieszkalnych i 1 budynku niemieszkalnego.

Opis budynku: Budynek mieszkalno-usługowy jest obiektem murowanym w zabudowie półzwartej, piętrowy, w części parterowy z podpiwniczeniem częściowym i poddaszem niemieszkalnym, kryty dachem płaskim. Rzut bryły w kształcie litery „L” Dane ogólne: pow. użytkowa – 478,71 m2 pow. mieszkalna – 177,73 m2 pow. usługowa – 129,08 m2 pow. pomocnicza – 142,74 m2 komunikacja – 29,16 m2 . Rok budowy przedwojenny. Stan techniczny budynku – zły.

Budynek gospodarczy jest obiektem murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, kryty dachem płaskim. Dane ogólne: pow. użytkowa – 45,98 m2 . Rok budowy przedwojenny. W budynku zlokalizowana jest kotłownia węglowa do ogrzewania lokalu użytkowego, wyposażona we własnym zakresie przez najemcę lokalu użytkowego. Stan techniczny budynku - zły.

UWAGA: W budynku wynajmowany jest lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.


 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol- 89 MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej B1 stanowiącej otulinę średniowiecznego układu urbanistycznego miasta..

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.


 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 399.000,00 zł

*zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług VAT niniejsza nieruchomość zabudowana objęta jest stawką zwolnioną.


 

V. Termin i miejsce przetargu:

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 21 czerwca 2017r o godzinie 11:00

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 23 listopada 2016r.

zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 9 marca 2017r.

zakończył się wynikiem negatywnym.


 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. Poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.


 

VI. Warunki przetargu:

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości : 40.000,oo zł na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 14 czerwca 2017r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Na dokumencie przelewu należy wpisać numer działki na które zostało wpłacone wadium. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Wadium:

1/wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

2/wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

3/nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.


 

DOKUMENTY

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.


 

OŚWIADCZENIE

Osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie ustne do protokołu z przetargu.


 

VII. Informacje ogólne

1/Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca,

2/Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

3/Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

4/Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. 5/Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic,

6/Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

7/Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.


 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 ( w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie w pełnej wersji wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/ zamówieniapubliczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej.


 


Burmistrz

Edward Maniura


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Lubliniec, 28.04.2017r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36 , stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2017 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż