wersja do wydruku Jola Pluta 21.04.2017 09:39

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Cegielnianej.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Cegielnianej.


 

Przetarg jest ograniczony do podmiotów – przedsiębiorców dla których przedmiotem działalności jest dystrybucja energii elektrycznej


 

Uzasadnienie ograniczenia:

W związku z likwidacją wyeksploatowanej stacji transformatorowej typu ŻH w rejonie ul. Cegielnianej zachodzi konieczność przeznaczenia do zbycia terenu, który zabudowany zostanie przez przedsiębiorców dla których przedmiotem działalności jest dystrybucja energii elektrycznej nowoczesnymi urządzeniami służącymi do doprowadzenia energii elektrycznej.
 

I. Przedmiot przetargu:

Nieruchomość gruntowa, działka nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec, objęta Księgą Wieczystą nr CZ1L/00000554/9 jako własność Gminy Lubliniec, W dziale III tej kw. opisana jest służebność przesyłu polegająca na obciążeniu działki nr 2585/82 opisanej w tej księdze wieczystej prawem do posadowienia urządzeń w związku z budową instalacji mającej na celu przyłączenie nowych odbiorców, a także prawie dostępu w przyszłości do tych urządzeń oraz w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów i modernizacji i wymiany zgodnie z załącznikiem graficznym za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz TAURON Dystrybucja S.A Kraków.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie stanowi teren zieleni nieurządzonej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów, na których zlokalizowano składy i magazyny. Położona przy drodze asfaltowej ul. Cegielnianej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega sieć gazowa (g40) oraz linia elektroenergetyczna (eNN). W ulicy Cegielnianej znajduje się: sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Symbol 2U - zabudowa usługowa.

Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 II piętro pokój nr 26.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 3.000 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny ograniczony odbędzie się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5,

Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 24 maja 2017r o godzinie 900

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2014r. Poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

VI. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1/ Wpłacenie wadium w wysokości 300 zł na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 17 maja 2017r. z zaznaczeniem „przetarg na działkę nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha przy ul. Cegielnianej w Lublińcu„ Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. Tytuł wpłaty wadium winien również wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

WADIUM:

- wpłacone przez oferenta, który nie został zakwalifikowany do przetargu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

- wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

- przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,


 

2/ Złożenie do dnia 17 maja 2017r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg dot. nieruchomości działki nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha położonej w rejonie ul. Cegielnianej” pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz dołączenie do pisma:

  • dowodu wpłaty wadium [kopię przelewu lub elektroniczne potwierdzenie realizacji polecenia przelewu]

  • osoby prawne – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (KRS),

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zamierzające nabyć przedmiotową nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej - elektroniczny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej [www.firma.gov.pl],

  • oświadczenia uczestnika przetargu, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,


 

VII. Informacje ogólne:

-Lista podmiotów zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu na tablicy informacyjnej na parterze budynku w dniu 22 maja 2017r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu w BIP/Nieruchomości.

-Osoby reprezentujące podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są w dniu przetargu wylegitymować się dowodem osobistym, a w przypadku pełnomocników przedstawić stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w przetargu.

-W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

-Wszelkie koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

-Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

-Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

-Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic.


 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu II piętro, pokój Nr 25, tel. (34) 3530-100 ( w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/przetargi/zamówieniapubliczne i w Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach. W prasie lokalnej ogłoszenie opublikowane jest w wersji skróconej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Cegielnianej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2017 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż