wersja do wydruku Joanna Wicher 21.04.2017 09:26

ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

ZARZĄDZENIE NR 76/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z  DNIA 29 MARCA 2017 ROKU

w sprawie: wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 
    Działając na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz.710 z późn. zm.)  z a r z ą d z a m , co następuje:


 
§ 1


Naczelników Wydziałów, Koordynatorów Zespołów, Komendanta Straży Miejskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, odpowiedzialnych merytorycznie za dostawę towarów i świadczenie usług zobowiązuję do:
szczegółowej rejestracji w/w towarów i usług w ewidencji sprzedaży VAT,
 w przypadku dokonywania zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych tj. dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych stawkami VAT zobowiązuję do rejestracji faktur stwierdzających zakup w/w towarów i usług w ewidencji nabycia towarów i usług VAT,
wystawiania faktur stwierdzających dostawę towaru bądź świadczenie usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy. Faktury należy sporządzać w trzech egzemplarzach (oryginał + 2 kopie) i niezwłocznie przekazywać jedną
z kopii do Wydziału Finansowego. Faktury winny być wystawiane z wykorzystaniem systemów elektronicznych dedykowanych do powyższych operacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.


 
§ 2


Naczelników Wydziałów, Koordynatorów Zespołów, Komendanta Straży Miejskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego upoważniam do:
1.       podpisywania faktur, faktur korygujących oraz not korygujących,
2.       wyznaczenia osób, które zostaną upoważnione przez Burmistrza Miasta do podpisywania faktur, faktur korygujących oraz not korygujących .
 


§ 3


Naczelnicy wydziałów, Koordynatorzy Zespołów, Komendant Straży Miejskiej oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do dnia 10 następnego miesiąca przedstawią Wydziałowi Finansowemu ewidencję sprzedaży i ewidencję nabycia towarów i usług VAT celem sporządzenia zbiorczej ewidencji sprzedaży i ewidencji nabycia towarów i usług VAT Urzędu Miejskiego w Lublińcu, a następnie scentralizowanej ewidencji sprzedaży i ewidencji nabycia towarów i usług VAT Gminy Lubliniec i miesięcznej deklaracji VAT-7.

 

§ 4


Ewidencje sprzedaży VAT, ewidencje nabycia towarów i usług VAT winny być oznaczone poprzez:
symbol wydziału,
rok podatkowy, którego ewidencja dotyczy.
Numery faktur winny zawierać:
symbol jednostki – UM, z wyjątkiem faktur wystawianych w programie do obsługi zasobu mieszkaniowego, w którym stosowane są inne symbole,
symbol rejestru, z wyjątkiem faktur wystawianych w programie do obsługi zasobu mieszkaniowego,
symbol typu dokumentu,
numer kolejny faktury,
oznaczenie miesiąca,
rok podatkowy.

 

§ 5


Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług.

 

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2017 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż