wersja do wydruku Joanna Wicher 18.04.2017 14:29

ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu  budżetowego

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU


w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy
                      Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu  budżetowego


    
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 446  z późn.zm), w związku z art. 15-17  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r, poz. 710 z późn.zm) zarządzam, co następuje:


§ 1


Gmina Lubliniec (dalej: „Gmina”) oraz jej jednostki budżetowe i zakład budżetowy począwszy od 1 stycznia 2017 r. prowadzą scentralizowane, wspólne rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) jako jeden podatnik VAT, występujący pod numerem identyfikacji podatkowej nadanym Gminie.


§ 2


Scentralizowane rozliczenia w zakresie podatku VAT regulują:
”Procedura obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec”, stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
”Procedura rozliczania podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec”, stanowiąca załącznik
Nr 2 do Zarządzenia.


§ 3


Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz osoby wyznaczone przez tych kierowników do zapoznania się z procedurami, o których mowa w § 2.


§ 4


Kierownicy  jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, jak również osoby przez nich wyznaczone są odpowiedzialne za prawidłowe sporządzania ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT, sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT oraz wypełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących podatku VAT, w szczególności w zakresie wystawiania faktur, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa,  ewidencjonowania na kasie fiskalnej – w zakresie powierzonych im zadań na postawie procedury, o której mowa w § 2 oraz w zakresie zdarzeń wynikających z działalności danej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.


§ 5


Traci moc zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie  centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Lubliniec oraz jej jednostek budżetowych i zakładu  budżetowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2017 14:29